OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY, LICENČNÍ UJEDNÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

platné a účinné od 15. 3. 2018.

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen "podmínky") obchodní společnosti ProgresGuru.cz E-SHOP s.r.o., se sídlem kpt. Nálepky 962/13, Olomouc, 779 00, IČ 06906885, DIČ: CZ06906885 (plátce DPH), zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu C, ve vložce číslo 73748 (dále jen "poskytovatel") upravují vzájemná práva a povinnosti mezi poskytovatelem a uživatelem (dále jen "uživatel) související s poskytováním a využíváním níže popsané služby prostřednictvím webových stránek a jejich webového rozhraní poskytovatele (dále jen "webová stránka"), provozovaných na adrese www.progresguru.cz. Další informace naleznete v sekci kontakty.

Vyplněním registračního formuláře na webových stránkách www.progresguru.cz souhlasíte s obchodními podmínkami, licenčním ujednáním a zásadami pro ochranu osobních údajů a uzavíráte jako uživatelé smlouvu se společností ProgresGuru.cz E-SHOP s.r.o. Vzniká uživatelský účet, který uživateli umožňuje nákup, platbu a stažení zakoupených produktů. Uživatelem může být fyzická osoba i právnická osoba, se zástupcem jednajícím jménem společnosti. V případě právnické osoby se jednotlivé povinnosti uvedené v těchto podmínkách vztahují i na fyzické osoby, které disponují s uživatelským účtem právnické osoby.

Pro využívání služeb prostřednictvím  webových stránek  je nutný Váš souhlas s obchodními podmínkami služby a souhlas se zpracováním osobních údajů. Poskytovatel nabízí a poskytuje službu na webu www.progresguru.cz, který provozuje. Podmínky též obsahují pravidla užívání webových stránek a s tím související úpravu právních vztahů.

Odsouhlasením podmínek registrací uživatel potvrzuje, že uvedl při registraci správné a pravdivé údaje, že je s podmínkami seznámen a že souhlasí se všemi ustanoveními těchto pravidel a se shromažďováním, zpracováním a využitím zadaných osobních údajů společností ProgresGuru.cz E-SHOP s.r.o. pro administrativní a statistické účely v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů.

Registrací uživatel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení zaslaných firmou ProgresGuru.cz E-SHOP s.r.o. na elektronickou adresu zadanou uživatelem při registraci. Tento souhlas může uživatel kdykoliv zrušit e-mailem na adresu info@progresguru.cz.

Službou se rozumí zpřístupnění produktu prostřednictvím internetových stránek poskytovatele pro jejich osobní potřebu a poskytnutí práv a služeb s tím souvisejících v rozsahu těchto podmínek za úplatu. Uživatel si může zakoupit a poslechnout produkty ve formě souborů určených ke stažení na paměťové médium a může je používat v souladu s uživatelskou licencí.

Produktem se rozumí označení digitálního souboru se specifickým obsahem v některém z řady speciálních formátů odpovídajících podmínkám softwarového produktu. Obsahem digitálního souboru může být audiokniha, časopis, návod, příručka, studijní materiály, atd.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

II. UŽIVATELSKÝ ÚČET

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen "uživatelský účet"). Ze svého uživatelského účtu může kupující provádět objednávání, platbu a stažení zakoupených produktů.

Uživatel je oprávněn využívat služby poskytovatele uvedené  na webové stránce pouze za předpokladu, že má zřízen uživatelský účet. Uživatelský účet  zřídí poskytovatel uživateli na základě registračních údajů, které jsou uvedeny uživatelem správně a pravdivě. Údaje uvedené v uživatelské účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.

Pro přihlášení ke svému účtu uživatel používá jako přihlašovací jméno svou emailovou adresu a heslo zadané při registraci.  Pokud uživatel zapomene heslo, může jej získat vyplněním formuláře pro získání zapomenutého hesla. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany uživatele. ProgresGuru.cz E-SHOP s.r.o. není zodpovědná za ztrátu přihlašovacích údajů a hesla a za jejich použití třetí osobou, jakožto ani za žádné škody tímto způsobem způsobené.

Uživatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Uživatel souhlasí, že poskytovatel nenese žádným způsobem odpovědnost za užití přihlašovacích údajů nebo hesla třetí osobou. Uživatel se zavazuje v případě zneužití přihlašovacích údajů nebo hesla třetí osobou tuto skutečnost neprodleně písemně nahlásit poskytovateli. Po obdržení takové informace zablokuje poskytovatel uživatelský účet.

Uživatel bere na vědomí, že v případě porušení závazků vyplývajících ze smluvního vztahu s poskytovatelem včetně těchto podmínek je poskytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy s uživatelem a omezit mu přístup k uživatelskému účtu. Poskytovatel může zrušit uživatelský účet v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá. Poskytovatel je oprávněn omezit přístup uživatele k uživatelskému účtu v případě, kdy uživatel neoprávněně jakkoliv zasahuje do autorských práv nebo činí kroky směřující k narušení technické ochrany produktu.

Uživatel souhlasí, že poskytovatel je oprávněn přerušit bez náhrady přístup k uživatelskému účtu za účelem provedení nutných oprav, modernizace či údržby jeho hardwarového a softwarového vybavení, popř. nutnou údržbou hardwarového a softwarového vybavení třetích osob a to bez předchozího upozornění uživatelů. ProgresGuru.cz E-SHOP s.r.o. není odpovědná za škody, které uživatel nebo třetí strana utrpí v souvislosti s výpadkem nebo přerušením poskytovaných služeb. ProgresGuru.cz E-SHOP s.r.o. neodpovídá za poruchy nebo nesprávné plnění služeb, pokud jsou způsobeny třetími stranami. To platí i pro škody způsobené počítačovými viry a dalším podobným softwarem, popřípadě hackingem.

III. PRODUKT

Objednávky jsou přijímány přes webovou stránku www.progresguru.cz . Pokud je uživatel registrován, dostane po dokončení objednávky potvrzení na emailovou adresu, která informuje uživatele o přijetí objednávky k realizaci, což znamená, že objednávka byla provedena správně. Součástí potvrzení jsou také platební údaje s uvedeným variabilním symbolem transakce. Objednávka je vyřízena, jakmile ProgresGuru.cz E-SHOP s.r.o. obdrží informace o pozitivním provedení platební transakce od poskytovatele platebního systému nebo v případě bezhotovostního převodu pozitivní informace o připsání částky.

Uživatel může používat produkty jen v souladu s uživatelskou licencí. Všechny produkty, které jsou k dispozici na webových stránkách poskytovatele, jsou chráněny v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů.

Webové stránky poskytovatele obsahují seznam produktů nabízených poskytovatelem ke stáhnutí, k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivých produktů. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny nabízeného zboží jsou prezentovány včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje produktů a jejich ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webových stránkách poskytovatele.

Cenu zboží může uživatel uhradit poskytovateli bezhotovostně na účet poskytovatele nebo bezhotovostně prostřednictvím platebního systému. V případě těchto plateb, je uživatel povinen uhrazovat kupní cenu produktu společně s uvedením variabilního symbolu platby, objednávky. Závazek uživatele uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele. Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle poskytovatel kupující ihned po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží spotřebitelem. Uživatel si tuto fakturu může stáhnout prostřednictvím svého uživatelského účtu. Poskytovatel nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu poskytovatel v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

Stažením produktu se rozumí zhotovení kopie díla v elektronické podobě za použití uživatelského účtu v souladu s udělenou licencí pro konkrétní dílo, produkt, za úplatu. Uživatel souhlasí, že užití produktu je podmíněno existencí konkrétního software a hardware. Poskytovatel není odpovědný za nemožnost stažení nebo užití díla způsobené nedostatečným technickým a softwarovým vybavením uživatele k jeho stažení nebo užití.

Uživatel je srozuměn a souhlasí se skutečností, že stažení audioknihy je možné ihned, nejpozději však 36 hodin od připsání částky za audioknihu na účet poskytovatele. V případě problému se stažením, případným prodloužením možnosti stažení nebo jiných skutečností nás informujte na info@progresguru.cz. Žádost bude posouzena a o výsledku budete informováni. V případě dodatečného stažení je poskytoval oprávněn účtovat manipulační poplatek.

ProgresGuru.cz E-SHOP s.r.o. oznamuje, že všechny produkty dostupné na webových stránkách poskytovatele obsahují bezpečnostní systém proti nedovolenému použití produktů. Uživatel souhlasí a zavazuje se respektovat skutečnost, že produkty prodávané poskytovatelem služby jsou chráněny vodoznakem. Jakýkoliv zásah či pouhý pokus o zásah do uvedených či obdobných způsobů ochrany je považován v souladu s platnými právními předpisy za porušení zákona ze strany uživatele a poskytovatel užije veškerých dostupných právních prostředků k vyvození důsledků z takového jednání.

Každý produkt stažený prostřednictvím webové stránky je označen jako individuální kopie produktu umístěním identifikačních údajů uživatele do staženého souboru. Každý uživatel, který zakoupil produkt nebo produkty, souhlasí s tímto označením a rovněž souhlasí s tím, že neprovede žádnou akci týkající se změny nebo zrušení označení produktu. Označení slouží firmě ProgresGuru.cz E-SHOP s.r.o. k identifikaci uživatele a konkrétní transakce. Použití jakéhokoli bezpečnostního softwaru zabezpečující zakoupené produkty má za účel pouze a výhradně ochranu práv firmy ProgresGuru.cz E-SHOP s.r.o. a v žádném případě není určen ke sběru dalších informací o uživatelích.

Uživatel je povinen dbát na to, aby žádné jiné nepovolané osoby neměli přístup ke službě tak, že by produkty mohly reprodukovat, distribuovat nebo používat jakýmkoliv jiným způsobem neslučitelným s rozsahem udělených práv. Po obdržení informace o takové situaci může ProgresGuru.cz E-SHOP s.r.o. podat trestní oznámení za porušení autorských práv.

Uživatel je oprávněn při využití služeb poskytovatele postupovat pouze smluveným způsobem, a to zejména tak, aby nedocházelo k zásahům do programového vybavení poskytovatele, aby nebylo zasahováno do práv ostatních uživatelů, jakož i do práv duševního vlastnictví vztahujících se k webovým stránkám a webovému rozhraní. Nedovoleným jednáním ze strany uživatele je zejména užívání postupů, mechanismů či programů, které by mohly ovlivnit existenci a fungování webu poskytovatele služby. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

IV. MOBILNÍ APLIKACE

Uživatel nemá právo udělat třetí osobě podlicenci k užívání Aplikace.

Provozovatel má právo Aplikaci nebo její část kdykoliv odstavit, změnit a/nebo ji znepřístupnit z příslušné internetové adresy, a to z jakéhokoliv důvodu.

Uživatel má právo užívat Aplikaci za podmínek Smlouvy v aktuální verzi dostupné z příslušné internetové adresy.

Uživatel se zavazuje při užívání Aplikace jednat tak, aby jemu ani Provozovateli užíváním Aplikace nevznikla žádná škoda.

Uživatel nemá právo prostřednictvím Aplikace strojově (zejm. pomocí tzv. softwarových robotů) vytěžovat databázi spojenou s Aplikací.

Uživatel a Provozovatel tímto ujednávají, že jakékoliv údaje vložné Uživatelem do databáze Aplikace jsou části databáze shromážděné Provozovatelem a stávají se součástí databáze Provozovatele, aniž by Uživateli jeho jednáním popsaným v tomto odstavci vzniklo jakékoliv právo k databázi Aplikace.

Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel uzavírá Smlouvu v běžném obchodním styku s větším počtem osob a Smlouvy jsou podle svého charakteru zavazující dlouhodobě k opětovným plněním stejného druhu s odkazem na tyto VOP. Smluvní strany činí nesporným, že z povahy závazků Provozovatele podle těchto VOP vyplývá a již před uzavřením Smlouvy vyplývala rozumná potřeba pozdější změny těchto VOP.

Ve vztahu k Provozovateli nevznikají Uživateli žádné náklady za použití komunikačních prostředků na dálku.

Provozovatel dodržuje všechny platné zákony České republiky. Žádné další kodexy nejsou pro Provozovatele závazné.

V. DÁRKOVÉ POUKAZY

V nabídce jsou dárkové poukazy v hodnotě 500 Kč, 1 000 Kč, 1 500 Kč a libovolné částky.

Dárkový poukaz je platný v případě, že je uhrazený a opatřen datem platnosti, což je do 12 měsíců od data prodeje.

Je nutné využít hodnotu poukazu během 12 měsíců.

Pokud nebude vyčerpána hodnota poukazu během 12 měsíců, zůstatek propadá společnosti ProgresGuru.cz E-SHOP s.r.o.

Po vypršení platnosti poukazu, která činí 12 měsíců od data prodeje (platnost uvedená na dárkovém poukazu), poukaz propadá bez nároku na náhradu!

Prodávající nenese zodpovědnost za ztracené dárkové poukazy.

Dárkový poukaz nelze vyměnit za hotovost.

Zakoupený dárkový poukaz nelze vrátit.

Dárkový poukaz nelze čerpat vícekrát, pouze jednou a pro jeden uživatelský účet. Nevyčerpaná částka propadá společnosti ProgresGuru.cz E-SHOP s.r.o.

Při překročení hodnoty dárkového poukazu klient uhradí překročenou částku.

Není dovoleno kopírování či jiné úpravy dárkového poukazu.

Zakoupením dárkového poukazu kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Kupující je povinen seznámit osobu, které dárkový poukaz daruje, s podmínkami zde uvedenými.

Přijetím dárkového poukazu jeho držitel souhlasí s podmínkami zde uvedenými.

VI. LICENCE UŽIVATELE

Koupí produktu uživatel získává právo používat produkty podle následujících ujednání. Toto platí také pro stažení bonusových materiálů zdarma, určených pro registrované uživatele.

Uživatel souhlasí, že produkty nabízené na webových stránkách poskytovatele jsou díla ve smyslu autorského zákona a jako taková podléhají ochraně tohoto zákona. Uživatel bere na vědomí, že zejména v této souvislosti není oprávněn stažené produkty užít jiným způsobem, než který je uveden v udělené licenci.

Uživatel není oprávněn užívat webové stránky poskytovatele, jakož i stažených produktů jinak než pro svoji osobní potřebu, tj. nesmí zejména produkt dále rozšiřovat, prodávat, pronajímat, vystavovat, sdělovat veřejnosti či jakkoliv poskytovat třetím osobám. Uživatel nesmí nabízet, distribuovat a prodávat stažené produkty dle § 43 a následujících zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů. Uživatel není oprávněn zasahovat do obsahu produktu, veřejně produkty publikovat a rozmnožovat. Uživatel není oprávněn odstranit identifikátory vlastnictví nebo jinak zasahovat do technického zabezpečení produktů proti nelegálnímu šíření, pronajímat produkt a produkt jakkoli komerčně využívat. Při jakémkoliv zjištění zneužití zakoupeného produktu je uživatel povinen informovat o této skutečnosti poskytovatele na emailovou adresu info@progresguru.cz , jedná se také o případy ztráty nebo krádeže produktu.

Uživatel souhlasí, že za porušení autorský práv či jiných práv chráněným zákonem může být postižen dle platných právních předpisů.

Uživatel může reprodukovat a kopírovat produkty do vlastních elektronických zařízení, uložit je do paměti počítače nebo jiných zařízení, aby se seznámil s obsahem bez možnosti změn elektronické struktury nebo úprav souboru a dalšího sdílení.

Poskytovatel uděluje licenci bez časového nebo územního omezení. Uživateli je při nákupu do nahrávky vložen jedinečný identifikátor, transakční vodoznak. Jedná se o nezvratný důkaz, že uživatel nahrávku získal legálně a že má výhradní právo k jejímu zálohování bez ohledu na to, zda bude nahrávku poslouchat z počítače, pomocí MP3 přehrávače, mobilního telefonu nebo v podobě na audio CD.

VII. UZAVŘENÍ SMLOUVY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Uzavřením smlouvy nastává okamžikem vyplnění registračního formuláře na webových stránkách poskytovatele www.progresguru.cz. V tomto případě vzniká uživatelský účet, který uživateli umožňuje nákup, platbu a stažení zakoupených produktů. Smlouva je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

K uzavření smlouvy, na základě které poskytovatel poskytne za smluvených podmínek, včetně podmínek uvedených v těchto podmínkách uživateli službu, dojde v okamžiku, kdy bude připsána cena za stažení objednaného produktu na účet poskytovatele služby. Smlouva je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen uzavřít žádnou smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči poskytovateli.

Uživatel je oprávněn stáhnout produkt až po připsání ceny na účet poskytovatele. O tomto bude uživatel informován oznámením o provedené platbě, možnosti stáhnutí produktu a zasláním potvrzovacího kódu pro stáhnutí, které bude zasláno na emailovou adresu zadanou při registraci.

Uživatel zaplatí cenu za objednaný produkt na účet poskytovatele služby bezhotovostně převodem nebo prostřednictvím platebního systému nejpozději do 36 hodin od doby, kdy byla objednávka doručena poskytovateli. V případě, že nebude v uvedené lhůtě připsána částka na účet poskytovatele, objednávka bude poskytovatelem služby považována za zrušenou, s čímž uživatel výslovně souhlasí.

Objednávka je vyřízena, jakmile ProgresGuru.cz E-SHOP s.r.o. obdrží informace o pozitivním provedení platební transakce od poskytovatele platebního systému nebo v případě bezhotovostního převodu pozitivní informace o připsání částky.

Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Cena za stažení produktu zahrnuje poplatek za jeho užití v závislosti na rozsahu poskytnuté licence.

Uživatel, který se zaregistroval, také prohlašuje, že si je vědom toho, že služby poskytované firmou ProgresGuru.cz E-SHOP s.r.o. nemohou být kvůli jejich povaze vráceny, a proto nemůže odstoupit od smlouvy, ale může smlouvu rozvázat za podmínek uvedených v bodě 6. podmínek.

VIII. UKONČENÍ SMLOUVY

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Ukončení smlouvy má za následek zrušení uživatelského účtu. V případě, kdy dojde odstoupení od smlouvy po zaplacení ceny, před stažením produktu, vrátí poskytovatel cenu bezhotovostně na účet uživateli bez zbytečného odkladu.

Ukončit smlouvu může uživatel na základě písemného prohlášení odeslaného na e-mail: info@progresguru.cz . Po obdržení prohlášení dojde k zastavení zpracování údajů o uživateli, které je nutné kvůli správnému fungování systému poskytujícího služby popsané v obchodních podmínkách.

K ukončení smlouvy ze strany firmy ProgresGuru.cz E-SHOP s.r.o. může dojít, jestliže uživatel použije svůj uživatelský účet v rozporu s podmínkami nebo s licencí uživatele, využije nebo se pokusí využívat služeb ProgresGuru.cz E-SHOP s.r.o. v rozporu s jejich účelem, pronikne nebo se pokusí proniknout na servery služby webových stránek www.progresguru.cz.

V případě, že uživatel vyvíjí činnost, která není v rozporu s aktuálními podmínkami, ale budou firmou ProgresGuru.cz E-SHOP s.r.o. požadované za nežádoucí, ProgresGuru.cz E-SHOP s.r.o. upozorní uživatele na tuto skutečnost a vyzve ho, aby ihned přestal tuto činnost vyvíjet. Pokud uživatel s nežádoucí činností neustane ihned po výzvě, je smlouva ukončena, přičemž důvod ukončení smlouvy je na straně uživatele.

IX. REKLAMACE

   Pokud máte jakékoliv problémy se staženým souborem, nákupem nebo s účtem, kontaktujte nás na

info@progresguru.cz

   Uživatel může odesílat reklamace v záležitostech týkajících se poskytovaných služeb uvedených v podmínkách písemně na adresu společnosti nebo elektronicky na e-mailovou adresu:

info@progresguru.cz

  E-mail musí obsahovat číslo objednávky (variabilní symbol), své kontaktní údaje, název produktu, kterého se reklamace týká, popis zjištěných závad a jejích projevů, a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Uživatel je povinen uplatnit reklamaci u poskytovatele bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku.
    ProgresGuru.cz E-SHOP s.r.o. rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů.  Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, poskytovatel vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. ProgresGuru.cz E-SHOP s.r.o. se však bud snažit vyřídit reklamaci v co nejkratším termínu. O prodloužení, zamítnutí nebo uznání reklamace bude ProgresGuru.cz E-SHOP s.r.o. uživatele informovat.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, www.coi.cz

X. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ProgresGuru.cz E-SHOP s.r.o. respektuje soukromí svých uživatelů, proto jsou všechny informace chráněny před zneužitím a nejsou sdíleny s jinými subjekty. Zásady ochrany soukromí na ProgresGuru.cz.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Tyto údaje jsou e-mailová adresa, jméno a příjmení, telefon, město. Popřípadě, pro firemní zákazníky IČ a název společnosti.

Uživatel souhlasí, že akceptací těchto obchodních podmínek vyjadřuje zároveň souhlas, aby poskytnuté osobní údaje byly poskytovatelem zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Uživatel má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, u kterého je společnost ProgresGuru.cz E-SHOP s.r.o. zaregistrována pod registračním číslem 00078389.

Uživatel rovněž uděluje společnosti ProgresGuru.cz E-SHOP s.r.o. souhlas se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb.

Uživatel souhlasí, aby poskytovatel zpracovával osobní údaje sám, případně pověřil zpracováním třetí osobu zpracovatele. ProgresGuru.cz E-SHOP s.r.o. při zpracování osobních údajů vynaloží veškeré úsilí, aby co nejlépe ochránila osobní údaje všech uživatelů. Pro tento účel jsou využity postupy a bezpečnostní opatření v souladu s příslušnými ustanoveními českého práva. Osobní údaje budou zpracovány za účelem naplnění smluvního vztahu mezi poskytovatelem a uživatelem.

ProgresGuru.cz E-SHOP s.r.o. nepředá třetím stranám žádné data uživatelů. Pouze souhrn statistik sestavených na základě informací může být poskytnutý třetím osobám. Ten nebude obsahovat žádné osobní údaje.

Uživatel může souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemným oznámením, elektronicky na info@progresguru.cz. Vzhledem k tomu, že bez možnosti zpracování osobních údajů uživatele nemá poskytovatel možnost řádně zajistit poskytování služeb ve smyslu těchto podmínek, souhlasí uživatel, že v případě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je poskytovatel oprávněn zrušit uživatelský účet uživatele a registraci na webových stránkách.

Partnerem webových stránek www.progresguru.cz zajišťujícím on-line platby je platební brána GoPay. Bezpečnostní řešení GoPay odpovídají nejvyšším standardům a zaručují maximální ochranu samotné transakce i osobních údajů. Společnost podléhá výhradně české legislativě a plné regulaci ze strany ČNB a Ministerstva financí České republiky jako instituce elektronických peněz. Poskytovatel nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.

V průběhu prohlížení webových stránek www.progresguru.cz budou ve vašem počítači uloženy reklamní cookies, abychom mohli porozumět vašim potřebám. Náš zobrazovací reklamní partner nám následně umožní využívat přesměrovací reklamy společnost ProgresGuru.cz E-SHOP s.r.o. na stránkách, které jste již v minulosti navštívili. Techniky, které využívá náš reklamní partner, nesbírají ani neshromažďují žádné osobní informace ani kontaktní údaje, jako například vaše jméno, e-mail nebo doručovací adresu a telefon.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Vztahy mezi poskytovatelem a uživatelem se řídí obchodním zákoníkem a dalšími právními předpisy České republiky a případné spory bude rozhodovat příslušný soud.

ProgresGuru.cz E-SHOP s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu podmínek. Změny vstupují v platnost dnem, kdy jsou k dispozici na webových stránkách poskytovatele. Uživatel souhlasí, že poskytovatel je oprávněn podmínky měnit, a to zejména s ohledem na vývoj trhu s produkty a s ním souvisejícím vývojem používaných technologií.

Uživatel se může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 

 

Obchodní podmínky platné do 15.3.2018